Dr. Boza Pál

Főiskolai tanárTel: 76/516-385

Iroda: 8/2

Email: boza.pal@gamf.uni-neumann.hu